Els infants que fan reforç escolar són valorats per les logopedes que juntament amb el centre escolar i la referent de centre decideixen aquells que necessiten un suport logopèdic. Aquest infants rebran sessions de 20 minuts cada setmana mentre ho necessitin. Les sessions les imparteixen logopedes professionals.