CONDICIONS GENERALS DE LA INSCRIPCIÓ DE SOCI I LES DONACIONS

Informació prèvia a la inscripció de soci i a les donacions

Aquestes condicions generals de socis i donacions (en endavant condicions generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR i l’usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR posa a la seva disposició en la seva pàgina web www.narinan.org.

Les condicions generals regulen la relació de venda a distància entre ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’ordenació del comerç minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres condicions posteriors. No obstant això, ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de contractació amb preferència a aquestes condicions generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és inscriure’s com a soci i/o realitzar donacions.

Com a usuari declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web d’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR, inscriure’s com a soci i fer donacions per mitjà d’aquests llocs web.

Per fer-se soci o fer donacions, l’usuari pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra web.

Un cop realitzada la donació o la inscripció de soci, rebrà una confirmació per correu electrònic; en cas de donació juntament amb un agraïment i en cas d’inscripció amb un correu de benvinguda. És imprescindible que durant el procés de contractació l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la realització de la donació i/o inscripció no rep la confirmació, es pot en contacte amb ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR al telèfon d’atenció a client 638.885.775 o mitjançant el correu electrònic info@narinan.org.

Tots els continguts de la web estan en català.

Aportació econòmica

A través del lloc web es poden fer aportacions dineràries amb destinació a la gestió dels serveis propis de l’associació. L’usuari pot fer aportacions escollint entre les següents opcions disponibles a la web:

 • Primera opció: l’usuari dona a l’ASSSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR una quantitat de 20 €.
 • Segona opció: l’usuari dona a l’ASSSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR una quantitat de 50 €.
 • Tercera opció: l’usuari dona a l’ASSSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR una quantitat a escollir.

Aquestes opcions estaran disponibles sempre que es vulgui realitzar una donació, en el moment que l’usuari ho desitgi.

Un cop realitzada la donació les persones o entitats rebran (al gener de l’any següent) un certificat per justificar la donació. Per tant, és molt important que facilitin les dades personals o fiscals a través del correu electrònic info@narinan.org o a el telèfon 638885775

Tipus d’inscripció de socis

A través del lloc web es podran inscriure com a socis de l’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR. L’usuari pot escollir entre 2 opcions:

 • La quota bàsica anual de 29 €
 • Una quota amb la quantitat a escollir

Les dues modalitats són anuals, cada any se’ls sumarà l’import escollit en concepte de soci.

FUNCIONAMENT DE LA INSCRIPCIÓ DE SOCI I LES DONACIONS

Indicació dels preus.

Cada possible inscripció i/o donació oferta tindrà indicat el preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d’aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la contractació.

Formes de pagament.

L’usuari podrà abonar l’import de les donacions optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar quina forma tria:

– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de Venda de Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de l’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR.

Al pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un codi de validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l’anul·lació del càrrec corresponent, el titular quedarà obligat davant de l’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

– Transferència Bancària

Al seleccionar transferència, visualitzarà les dades bancàries d’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR:

 • Codi SWIFT: CAIXESBB
 • IBAN: ES1421003060562202553173
 • Compte Beneficiari: 2100 3060 56 2202553173
 • Beneficiari: ASSOCIACIO NARINAN
 • Concepte: comanda X (número de comanda que li atorguem)
 • Import: el que esculli
 • Despeses: a càrrec de l’ordenant

És molt important que al realitzar la transferència indiqui a l’assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-la.

Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència per correu electrònic a info@narinan.org. En qualsevol cas, no es considerarà efectiu el pagament fins que el nostre departament d’administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Li recordem que el pagament s’ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren a compte seu.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que a l’ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc que es faci càrrec de les comissions en origen, que són les comissions bancàries i les despeses corresponents a l’entitat. Si no és així, ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR podria paralitzar l’enviament de la seva comanda al no rebre la quantitat íntegra de la mateixa.

Les possibles comissions de canvi i bancàries corren a càrrec de el client.

 • Redsys

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de Resdsys es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. Si desitja conèixer la política de privacitat i les condicions d’ús de la xarxa, pot visitar http://www.redsys.es/.

El pagament de la inscripció com a soci es fa a través de:

 • Pagament domiciliat

Haurà d’introduir el seu número IBAN, i per a qualsevol dubte o consulta es pot posar en contacte amb l’Associació a través de l’e-mail: info@narinan.org o del telèfon d’atenció a client 638885775

Cancel·lació de la inscripció de soci.

Per realitzar la baixa de la inscripció com a soci d’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR, únicament haurà d’enviar un correu electrònic a info@narinan.org sol·licitant-la.

Desistiment.

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR informa els usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i/o de contractació, seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors que se’n derivin.

Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats anteriorment previstes, excepte que hi hagi obligació legal de conservació.

L’informem que la base legal del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per fer-ne tractament, dirigint la una petició a l’adreça esmentada més amunt o al correu electrònic info@narinan.org. Podrà dirigir-se a l’autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Així mateix, ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.