Comptes anuals

Els nostres comptes anuals auditats per Pleta Auditores, recopilen els estats financers: balanç i compte de pèrdues i guanys, la memòria econòmica i el corresponent informe d’auditoria.